Huvudregler för tolkar

Här kan du läsa om de viktigaste punkterna i tolketiken, lagar, regler och riktlinjer som styr ditt arbete.

 

Presentation och tolketik

Börja alltid tolksamtalet med att presentera dig. Det bästa är om tolkanvändaren själv börjar samtalet med att informera klienten om din roll i samtalet, d.v.s. vad tolketiken innefattar. Då tolkar du detta till klienten. Syftet är att klienten ska känna sig trygg och vara säker på att få ta del av allt som sägs. Om tolkanvändaren inte själv informerar klienten måste du framföra informationen. Säg till exempel ”Ursäkta, kan jag bara få börja med att presentera mig?”. Du ska då framföra detta på båda språken.

De viktigaste punkterna i tolketiken

  • Tolka allt som sägs: du får inte göra sammanfattningar av det som sägs och inte heller lägga till egna kommentarer.
  • Du ska vara neutral: du får inte ta parti för vare sig tolkanvändaren eller klienten, eller på annat sätt lägga dig i ärendet. Du är opartisk.
  • Du ska iaktta strikt tystnadsplikt: allt som sägs under tolksamtalet är hemligt. Allt som sagts under tolksamtalet lyder under sekretess.
  • Tolka alltid i jag-form: att tolka i jag-form understryker din roll som neutralt språkrör.

Dessa fyra punkter ska ingå i den inledande presentationen.

 

Förbered dig

Innan tolkningen ska du orientera dig vad gäller relevant terminologi och realia. Ha alltid med dig ordbok, papper och penna. Var även förberedd på särskilda förutsättningar, som exempelvis om det gäller tolkning för barn eller inom psykiatrin. Tänk också på att fylla i så mycket som möjligt på rekvisitionen innan du kommer till uppdraget, för att undvika att bokad tid går åt för att fylla i rekvisitionen. Tänk även på att se ut restid och färdväg innan du åker till ett platsuppdrag. Se till att ha god tid på dig innan uppdraget börjar.

 

Jäv

Om klienten visar sig vara en vän eller släkting till dig måste du informera tolkanvändaren om detta. Det är inte tillåtet att tolka under jäv utan tolkanvändarens samtycke.

 

Var neutral

Undvik att sitta och samtala med tolkanvändaren eller klienten före eller efter tolkningen – då kan din neutralitet som tolk ifrågasättas.

 

Placering i rummet

Tänk på hur ni placerar er i rummet. Tolkanvändaren, klienten och du själv ska bilda en rumslig triangel där tolkanvändaren och klienten sitter mitt emot varandra och har ögonkontakt. På detta sätt kan du också understryka din roll som neutralt språkrör.

 

Uppdragstiden

Tolkanvändaren har rätt att disponera dig under hela den beställda tiden, även till fler klienter. Du får inte gå ifrån uppdraget tidigare utan beställarens samtycke.

 

Håll tiden

Var noga med att alltid komma i tid. Om du ändå någon gång blir försenad, meddela då genast Semantix så att vi kan meddela tolkanvändaren och undvika onödig irritation.

 

Pauser

Ta pauser om samtalet pågår en längre tid, så att du inte blir för trött och tappar koncentrationen. Du bör ta paus åtminstone en gång i timmen. Du har rätt till fem minuters rast per timme.

 

Anteckna och fråga om sådant du inte förstår

Gör anteckningar och var särskilt noggrann med namn, siffror och adresser. Du kan behöva använda din ordbok eller rådfråga någon annan. Du är språkexperten, men det är kunden som är expert på ämnet.

Om du märker att parterna inte förstår varandra är det inte din uppgift att kommentera detta i samtalet – de måste själva upptäcka det. Däremot ska du självklart säga till om du inte förstår vad någon säger. Kliv då ur rollen och säg: ”Tolken förstår inte”.

 

Dina anteckningar och tystnadsplikten

Efter avslutad tolkning kan du antingen lämna över dina anteckningar till kunden, eller förstöra dem. Av sekretesskäl får du inte spara några anteckningar. Du ska alltid iaktta strikt tystnadsplikt. Allt som sägs under tolksamtalet är sekretessbelagt.

 

Lagar, regler och riktlinjer som styr ditt arbete

Nedanstående lagar och regler har inverkan på ditt arbete som tolk:

  • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL
  • Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare (1975:689). Lagen gäller alla auktoriserade tolkar, samt tolkar som översätter yrkesmässigt.
  • God tolksed, Kammarkollegiet 2012
  • Förbindelse för tolkar